SIKB 7000 - Bodemsanering

PROCESSPECIFICATIE

 

Het proces betreft de uitvoering van (water)bodemsaneringen overeenkomstig de in dit certificaat genoemde toepassingsgebieden. De bij de uitvoering betrokken individuele kwaliteitsverantwoordelijken staan geregistreerd bij uw bedrijf en bij een certificerende instantie. Het proces omvat alleen de uitvoering van (water)bodemsaneringen volgens de BRL en het bij het toepassingsgebied behorende protocol.Activiteiten voorafgaand aan de uitvoering van een (water)bodemsaneringen, zoals het uitvoeren van bodemonderzoeken, het opstellen van een saneringsplan, het omgaan met de grond die vrijkomt bij de werken en het hergebruik van deze grond op basis van een bodemkwaliteitskaart of conform het Bouwstoffenbesluit, vallen buiten het proces.

 

TOEPASSING EN GEBRUIK

 

Onder deze BRL valt de uitvoering van (water)bodemsaneringen die worden opgestart in het kader van de Wbb en de Wm, waarvoor als zodanig een schriftelijke instemming met het saneringsplan beschikbaar is dan wel (water)bodemsaneringen die op een andere manier worden opgestart. Niet in alle gevallen is er een beschikking vereist en volstaat een melding van sanering.

 

Indien een bepaalde fase van de sanering niet onder het certificaat valt, blijkt dit duidelijk uit het contract en uit de rapportage. De aannemer maakt verder inzichtelijk of er tijdens de uitvoering afwijkingen optreden ten opzichte van het saneringsplan.

 

Afwijkingen kunnen van verschillende aard zijn:

  • de verontreinigingssituatie blijkt afwijkend te zijn van het saneringsplan;
  • de sanering duurt langer dan was verwacht;
  • een andere verwerkingsmethode voor de grond;
  • afwijkingen van de verleende vergunningen;
  • overige.